Adresa: Maršala Tita 9a/I  
Telefon: (033) 251-590  
Faks: (033) 251-595  
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba  
Web: https://www.ejn.gov.ba  
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:17.3.2017. u 13:26  
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI  
236-1-1-10-3-5/17  
1
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN  
I 1. Podaci o ugovornom organu  
Naziv  
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA/PROMETA BIH  
4200862970008  
IDB/JIB  
Kontakt osoba  
Adresa  
Aida Alibegovic  
Trg BiH 1  
Poštanski broj  
Općina/Grad  
Telefon  
71000 Sarajevo (bhp)  
Sarajevo Centar (Sarajevo)  
(033) 707-624  
Faks  
(033) 707-697  
Elektronska pošta  
Internet adresa  
aida.alibegovic@mkt.gov.ba  
www.mkt.gov.ba  
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
I 4. Adresa za dodatne informacije  
Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost  
I 5.a. Vrsta  
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN  
I 5.b. Nivo  
Državni nivo  
I 5.c. Djelatnost  
1
/ 5  
Izvršna vlast  
I 6. Zajednička nabavka  
Ne  
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?  
Ne  
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA  
II 1. Vrsta ugovora  
Robe, Kupovina  
II 2. Podjela na lotove  
Ne  
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?  
Ne  
II 4. Opis  
II 4.a. Naziv predmeta ugovora  
Nabavka putničkog motornog vozila  
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora  
Nabavka putničkog motornog vozila  
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Motorna vozila  
Kod  
34100000-8  
Opis  
Glavni predmet  
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci  
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?  
Ne  
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora  
1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM  
80341,88  
2
/ 5  
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
U sjedistu ugovornog organa  
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Od datuma obostranog potpisivanja ugovora do isporuke vozila  
ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE  
III 1. Da li sе zahtijeva garancija za ponudu?  
Ne  
III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?  
Da.  
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.  
III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise  
Da.  
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.  
III 4. Ograničenja za učešće  
Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.  
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti  
Da.  
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.  
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost  
Da.  
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.  
III 8. Rezervisan ugovor  
Ne  
ODJELJAK IV: POSTUPAK  
IV 1. Vrsta postupka  
Otvoreni postupak  
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora  
Najniža cijena  
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju  
3
/ 5  
IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?  
Da  
IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do  
2.4.2017.  
IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?  
Ne  
IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?  
Ne  
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Datum i vrijeme  
3.4.2017. 12:00:00  
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda  
Datum i vrijeme  
Adresa i mjesto  
3.4.2017. 12:15:00  
Prostorije Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Zgrada  
prijateljstva između Vlada Grčke i Bosne i Hercegovine, Trg Bosne i Hercegovine  
broj 1, 71000 Sarajevo, kancelarija 316, sprat III  
4
/ 5  
ANEKS A  
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Kontakt osoba  
Adresa  
Aida Alibegovic  
Trg BiH 1  
Poštanski broj  
Općina/Grad  
Telefon  
71000 Sarajevo (bhp)  
Sarajevo Centar (Sarajevo)  
(033) 707-624  
Faks  
(033) 707-697  
Elektronska pošta  
Internet adresa  
aida.alibegovic@mkt.gov.ba  
www.mkt.gov.ba  
5
/ 5