Adresa: La Benevolencija 8/I  
Telefon: (033) 251-591  
Faks: (033) 251-595  
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba  
Web: https://www.ejn.gov.ba  
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:22.9.2015. u 13:20  
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI  
26-1-1-379-3-21/15  
9
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN  
I 1. Podaci o ugovornom organu  
Naziv  
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE  
4200770770002  
IDB/JIB  
Kontakt osoba  
Adresa  
Adisa Rustempašić  
Maršala Tita 16  
Poštanski broj  
Općina/Grad  
Telefon  
71000 Sarajevo (bhp)  
Sarajevo Centar (Sarajevo)  
(033) 567-587  
Faks  
(033) 567-587  
Elektronska pošta  
Internet adresa  
adisa.rustempasic@predsjednistvobih.ba  
www.predsjednistvobih.ba  
I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju  
Kao pod I 1.  
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Kao pod I 1.  
I 4. Adresa za dodatne informacije  
Kao pod I 1.  
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost  
I 5.a. Vrsta  
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN  
I 5.b. Nivo  
1
/ 4  
Državni nivo  
I 5.c. Djelatnost  
Izvršna vlast  
I 6. Zajednička nabavka  
Ne  
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?  
Ne  
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA  
II 1. Vrsta ugovora  
Robe, Kupovina  
II 2. Podjela na lotove  
Ne  
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?  
Ne  
II 4. Opis  
II 4.a. Naziv predmeta ugovora  
Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornog vozila, za potrebe Predsjedništva  
Bosne i Hercegovine  
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora  
Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornog vozila, za potrebe Predsjedništva  
Bosne i Hercegovine  
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Motorna vozila  
Kod  
Opis  
Glavni predmet  
34100000-8  
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci  
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?  
Ne  
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora  
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji  
2
/ 4  
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM  
71000,00  
1
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji  
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji  
ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE  
III 1. Da li sе zahtijeva garancija za ponudu?  
Ne  
III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?  
Ne  
III 4. Ograničenja za učešće  
Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj  
dokumentaciji.  
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti  
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji  
III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost  
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji  
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost  
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji  
III 8. Rezervisan ugovor  
Ne  
ODJELJAK IV: POSTUPAK  
IV 1. Vrsta postupka  
Otvoreni postupak  
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora  
Najniža cijena  
3
/ 4  
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju  
IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?  
Ne  
IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do  
9.10.2015.  
IV 3.c. Novčana naknada  
Ne  
IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?  
Ne  
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Datum i vrijeme  
13.10.2015. 10:00:00  
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda  
Datum i vrijeme  
Adresa i mjesto  
13.10.2015. 11:00:00  
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji  
4
/ 4