Adresa: Maršala Tita 9a/I  
Telefon: (033) 251-590  
Faks: (033) 251-595  
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba  
Web: https://www.ejn.gov.ba  
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:3.8.2020. u 11:28  
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI  
14-1-1-44-3-23/20  
8
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN  
I 1. Podaci o ugovornom organu  
Naziv  
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO  
4200178560003  
IDB/JIB  
Kontakt osoba/Služba za kontakt  
Adresa  
Edina Šahović  
Ložionička 2  
Poštanski broj  
Općina/Grad  
Telefon  
71000 Sarajevo (bhp)  
Novo Sarajevo (Sarajevo)  
(033) 725-200  
Faks  
(033) 725-298  
Elektronska pošta  
Internet adresa  
javne.nabavke@kzzosa.ba  
www.kzzosa.ba  
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
I 4. Adresa za dodatne informacije  
Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije  
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost  
I 5.a. Vrsta  
Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN  
I 5.b. Nivo  
Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo  
I 5.c. Djelatnost  
1
/ 5  
Zdravstvo  
I 6. Zajednička nabavka  
Ne  
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?  
Ne  
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA  
II 1. Vrsta ugovora  
Robe, Kupovina  
II 2. Podjela na lotove  
Ne  
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?  
Ne  
II 4. Opis  
II 4.a. Naziv predmeta ugovora  
Vakcine protiv virusa sezonske gripe  
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora  
Vakcine protiv virusa sezonske gripe  
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod  
33650000-1  
Opis  
Glavni predmet  
Opća protuupalna sredstva za sistemsko liječenje, vakcine,  
antineoplastična sredstva i imunomodulatori  
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci  
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?  
Ne  
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora  
Kao u tenderskoj dokumentaciji  
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM  
300000,00  
2
/ 5  
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Kao u tenderskoj dokumentaciji  
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Kao u tenderskoj dokumentaciji  
ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE  
III 1. Da li sе zahtijeva garancija za ponudu?  
Ne  
III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?  
Ne  
III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise  
Kao u tenderskoj dokumentaciji  
III 4. Ograničenja za učešće  
Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.  
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti  
Kao u tenderskoj dokumentaciji  
III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost  
Kao u tenderskoj dokumentaciji  
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost  
Kao u tenderskoj dokumentaciji  
III 9. Rezervisan ugovor  
Ne  
ODJELJAK IV: POSTUPAK  
IV 1. Vrsta postupka  
Otvoreni postupak  
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora  
Najniža cijena  
3
/ 5  
IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije  
2.8.2020.  
2
IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?  
Ne  
IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?  
Da  
IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?  
Ne  
IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Datum i vrijeme  
11.09.2020. 11:00  
IV 8. Rok za otvaranje ponuda  
Adresa i mjesto  
Datum i vrijeme  
Ložioničla br. 2 X sprat  
11.09.2020. 12:00  
4
/ 5  
ANEKS A  
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Kontakt osoba  
Adresa  
Edina Šahović  
Ložionička 2  
Poštanski broj  
Općina/Grad  
Telefon  
71000 Sarajevo (bhp)  
Novo Sarajevo (Sarajevo)  
(033) 725-200  
Faks  
(033) 725-298  
Elektronska pošta  
Internet adresa  
javne.nabavke@kzzosa.ba  
www.kzzosa.ba  
I 4. Adresa za dodatne informacije  
Kontakt osoba  
Adresa  
Edina Šahović  
Ložionička 2  
Poštanski broj  
Općina/Grad  
Telefon  
71000 Sarajevo (bhp)  
Novo Sarajevo (Sarajevo)  
(033) 725-200  
Faks  
(033) 725-298  
Elektronska pošta  
Internet adresa  
javne.nabavke@kzzosa.ba  
www.kzzosa.ba  
5
/ 5