Adresa: Maršala Tita 9a/I  
Telefon: (033) 251-590  
Faks: (033) 251-595  
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba  
Web: https://www.ejn.gov.ba  
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:27.2.2019. u 14:20  
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI  
75-1-3-40-3-35/19  
3
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN  
I 1. Podaci o ugovornom organu  
Naziv  
OPĆINA TEŠANJ  
IDB/JIB  
4218328550008  
Kontakt osoba  
Adresa  
Nerminka Handzic, Hajrudin Subašić  
Trg Alije Izetbegovića 1  
74260 Tešanj (bhp sa)  
Tešanj  
Poštanski broj  
Općina/Grad  
Telefon  
(032) 650-022  
Faks  
(032) 650-220  
Elektronska pošta  
Internet adresa  
nabavka@opcina-tesanj.ba  
www.opcina-tesanj.ba  
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Kao pod I 1.  
I 4. Adresa za dodatne informacije  
Kao pod I 1.  
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost  
I 5.a. Vrsta  
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN  
I 5.b. Nivo  
Općinski nivo (FBIH),Tešanj  
I 5.c. Djelatnost  
1
/ 5  
Izvršna vlast  
I 6. Zajednička nabavka  
Ne  
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?  
Ne  
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA  
II 1. Vrsta ugovora  
Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne  
zanatske radove  
II 2. Podjela na lotove  
Ne  
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?  
Ne  
II 4. Opis  
II 4.a. Naziv predmeta ugovora  
“Rekonstrukcija otvorenog bazena i izgradnja pratećeg objekta”  
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora  
Predmet ovog postupka javne nabavka su radovi na rekonstrukciji otvorenog bazena i izgradnja pratećeg objekta uz isti na  
lokaciji Crni Vrh, teritorija općine Tešanj, sve prema Specifikaciji/Obrascu za cijenu koji je sastavni dio tenderske  
dokumentacije. Postupak se pokreće na osnovu ukazanih potreba ugovornog organa, sredstva su obezbijeđena iz budžeta  
Općine Tešanj.  
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod  
Opis  
Glavni predmet  
45212212-5  
Građevinski radovi na plivačkom bazenu  
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci  
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?  
Ne  
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora  
Prema tenderskoj dokumentaciji  
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM  
2
/ 5  
85500,00  
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Općina Tešanj  
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
40 dana  
ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE  
III 1. Da li sе zahtijeva garancija za ponudu?  
Ne  
III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?  
Ne  
III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise  
Finansiranje iz sredstava finansijskog plana općine Tešanj za 2019.godinu.  
III 4. Ograničenja za učešće  
Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.  
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti  
Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti slijedeće dokumente kojima dokazuju da su registrovani za obavljanje djelatnosti  
koja je predmet nabavke:  
-
dokument izdat od strane nadležne institucije, kojim ponuđač nedvosmisleno dokazuje da je u vrijeme predaje ponude bio  
registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti;  
ponuđač iz BiH koji je privredno društvo / preduzeće / pravno lice: Aktuelan izvod iz sudskog registra ili bilo koji drugi  
-
d nadležnog organa prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuđača / zemlje u kojoj je registriran ponuđač, a kojim  
ponuđač dokazuje da je registrovan za obavljanje predmetne nabavke.  
ponuđač čije je sjedište izvan BiH: - odgovarajući dokument koji je ekvivalentan dokumentima iz prethodnih alineja izdat o  
III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost  
U pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti, ponuđač je dužan uz svoju ponudu dostaviti:  
-
izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 47. Zakona o Javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH“ broj: 39/14), popunjenu i ovjerenu od  
strane ponuditelja u formi i na način kako je propisano Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda  
„Sl. glasnik BiH“ broj: 90/14 i 20/15) Prilog 4 , a koja se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije. Izjava ne smije biti  
starija od 15 dana od dana predaje ponude;  
običnu kopiju Potvrde banke (ne stariju od 3 (tri) mjeseca u odnosu na datum podnošenja ponude) kod koje ponuđač ima  
(
-
otvoren Glavni račun za poslovanje (na potvrdi naznačiti da se radi o glavnom računu za poslovanje), da račun nije blokiran u  
posljednjih 6 (šest) mjeseci.  
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost  
U svrhu dokazivanja ispunjavanja zahtjeva u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđač je dužan uz ponudi  
dostaviti:  
a) popunjenu i ovjerenu Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 51. Zakona o Javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH“ broj: 39/14),  
popunjenu i ovjerenu od strane ponuditelja u formi i na način kako je propisano Uputstvom za pripremu modela tenderske  
3
/ 5  
dokumentacije i ponuda („Sl. glasnik BiH“ broj: 90/14 i 20/15), koja je sastavni dio tenderske dokumentacije Prilog 4. Izjava  
ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude,  
b) potpisan i ovjeren od strane ponuđača Spisak raspoložive tehničke opreme;  
c) izjavu potpisanu i ovjerena od strane ponuđača o godišnjem broju zaposlenih u 2019. godini;  
d) spisak PIO/MIO ili drugog nadležnog organa o broju uposlenih u 2019.godini.  
III 8. Rezervisan ugovor  
Ne  
III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima  
III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju  
Ne  
III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova  
Ne  
ODJELJAK IV: POSTUPAK  
IV 1. Vrsta postupka  
Otvoreni postupak  
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora  
Najniža cijena  
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju  
IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?  
Da  
IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do  
14.3.2019.  
IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?  
Da  
IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?  
Ne  
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Datum i vrijeme  
26.3.2019. 10:00:00  
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda  
Datum i vrijeme  
26.3.2019. 11:00:00  
4
/ 5  
Adresa i mjesto  
Općina Tešanj, Trg Alije Izetbegovića 1, Zgrada općine Tešanj, kancelarija  
broj:49  
ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE  
Tenderska dokumentacija se preuzima putem informacionom sistemu “E-NABAVKE” bez naknade do 14.03.2019.godine.  
5
/ 5