Adresa: Maršala Tita 9a/I  
Telefon: (033) 251-590  
Faks: (033) 251-595  
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba  
Web: https://www.ejn.gov.ba  
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:25.4.2019. u 9:19  
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA  
75-1-3-40-5-49/19  
3
Broj obavještenja o nabavci  
375-1-3-40-3-35/19  
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN  
I 1. Podaci o ugovornom organu  
Naziv  
OPĆINA TEŠANJ  
IDB/JIB  
4218328550008  
Kontakt osoba  
Adresa  
Nerminka Handzic, Hajrudin Subašić  
Trg Alije Izetbegovića 1  
74260 Tešanj (bhp sa)  
Tešanj  
Poštanski broj  
Općina/Grad  
Telefon  
(032) 650-022  
Faks  
(032) 650-220  
Elektronska pošta  
Internet adresa  
nabavka@opcina-tesanj.ba  
www.opcina-tesanj.ba  
I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost  
I 2.a. Vrsta  
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN  
I 2.b. Nivo  
Općinski nivo (FBIH),Tešanj  
I 2.c. Djelatnost  
Izvršna vlast  
I 3. Zajednička nabavka  
Ne  
1
/ 4  
I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?  
Ne  
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA  
II 1. Vrsta ugovora  
Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne  
zanatske radove  
II 2. Podjela na lotove  
Ne  
II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?  
Ne  
II 4. Opis  
II 4.a. Naziv predmeta ugovora  
“Rekonstrukcija otvorenog bazena i izgradnja pratećeg objekta”  
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora  
Predmet ovog postupka javne nabavka su radovi na rekonstrukciji otvorenog bazena i izgradnja pratećeg objekta uz isti na  
lokaciji Crni Vrh, teritorija općine Tešanj, sve prema Specifikaciji/Obrascu za cijenu koji je sastavni dio tenderske  
dokumentacije. Postupak se pokreće na osnovu ukazanih potreba ugovornog organa, sredstva su obezbijeđena iz budžeta  
Općine Tešanj.  
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod  
Opis  
Glavni predmet  
45212212-5  
Građevinski radovi na plivačkom bazenu  
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci  
II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?  
Ne  
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora  
Prema tenderskoj dokumentaciji  
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Općina Tešanj  
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
40 dana  
2
/ 4  
ODJELJAK III: POSTUPAK  
III 1. Vrsta postupka  
Otvoreni postupak  
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora  
Najniža cijena  
III 4. Da li je korištena e-aukcija?  
Da  
III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?  
Ne  
IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA  
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača  
Jedan ponuđač  
R.Br.  
1
Naziv  
IDB/JIB  
Općina/Grad  
Država  
NEDJING D.O.O  
4218118070003 Tešanj  
Bosna i Hercegovina  
IV 2. Informacije o dodjeli ugovora  
IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM  
33440,30  
IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM  
33440,30  
IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma  
4.4.2019.  
1
1
2
IV 2.d. Broj primljenih ponuda  
1
IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda  
1
IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM  
3
/ 4  
1
33440,30  
IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM  
33440,30  
1
IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana  
Da  
IV 4. Informacije o podugovaranjima  
IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?  
Ne  
ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE  
V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?  
Ne  
V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?  
Ne  
4
/ 4