Adresa: Maršala Tita 9a/I  
Telefon: (033) 251-590  
Faks: (033) 251-595  
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba  
Web: https://www.ejn.gov.ba  
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:10.4.2017. u 12:16  
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA  
85-1-2-3-5-19/17  
2
Broj obavještenja o nabavci  
285-1-2-3-3-4/17  
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN  
I 1. Podaci o ugovornom organu  
Naziv  
ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO  
4200141480000  
IDB/JIB  
Kontakt osoba  
Adresa  
VILDANA VITEŠKIĆ  
Kaptol 3  
Poštanski broj  
Općina/Grad  
Telefon  
71000 Sarajevo (bhp)  
Sarajevo Centar (Sarajevo)  
(033) 254-941  
Faks  
(033) 226-188  
Elektronska pošta  
Internet adresa  
zik@zik.ks.gov.ba  
zik.ks.gov.ba  
I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost  
I 2.a. Vrsta  
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN  
I 2.b. Nivo  
Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo  
I 2.c. Djelatnost  
Izvršna vlast  
I 3. Zajednička nabavka  
Ne  
1
/ 4  
I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?  
Ne  
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA  
II 1. Vrsta ugovora  
Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja  
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza  
II 2. Podjela na lotove  
Ne  
II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?  
Ne  
II 4. Opis  
II 4.a. Naziv predmeta ugovora  
Izradu Elaborata/ Izvještaja o inženjersko-geološkim i geotehničkim karakteristikama tla i uslovima fundiranja i Glavnog  
projekta osiguranja građevinske jame objekta javne podzemne garaže G3 u ul. Kolodvorska u Novom Sarajevu  
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora  
Izrada Elaborata/ Izvještaja o inženjersko-geološkim i geotehničkim karakteristikama tla i uslovima fundiranja i Glavnog  
projekta osiguranja građevinske jame objekta javne podzemne garaže G3 u ul. Kolodvorska u Novom Sarajevu  
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Usluge istraživanja tla  
Kod  
Opis  
Glavni predmet  
71351500-8  
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci  
II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?  
Ne  
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora  
1
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI.  
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Rok za izradu Elaborata je 30 dana od dana potpisivanja ugovora, a rok za izradu Glavnog projekta osiguranja građevinske  
jame je 30 dana od dana dostave pisane obavijesti Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.  
2
/ 4  
ODJELJAK III: POSTUPAK  
III 1. Vrsta postupka  
Otvoreni postupak  
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora  
Najniža cijena  
III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?  
Ne  
IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA  
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača  
Jedan ponuđač  
R.Br.  
1
Naziv  
IDB/JIB  
Općina/Grad  
Država  
Design & QC d.o.o. Sarajevo  
4201327100009 Novo Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
IV 2. Informacije o dodjeli ugovora  
IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM  
6000,00  
IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma  
.4.2017.  
1
7
IV 2.d. Broj primljenih ponuda  
3
IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda  
2
IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM  
1
6000,00  
IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM  
8900,00  
IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana  
1
3
/ 4  
Ne  
IV 4. Informacije o podugovaranjima  
IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?  
Ne  
ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE  
V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?  
Ne  
V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?  
Ne  
V 3. Dodatne informacije  
Ugovor o izradi Elaborata/Izvještaja o inženjersko-geološkim i geotehničkim karakteristikama tla i uslovima fundiranja i  
Glavnog projekta osiguranja građevinske jame objekta javne podzemne garaže G3 u ul. Kolodvorska dodijeljen je ponuđaču  
"Design &QC" d.o.o. Sarajevo u skladu sa članom 64. stav (1) tačka b.) Zakona o javnim nabavkama BiH.  
4
/ 4