Adresa: Maršala Tita 9a/I  
Telefon: (033) 251-590  
Faks: (033) 251-595  
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba  
Web: https://www.ejn.gov.ba  
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:10.5.2017. u 15:05  
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA  
236-1-1-10-5-13/17  
1
Broj obavještenja o nabavci  
1236-1-1-10-3-5/17  
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN  
I 1. Podaci o ugovornom organu  
Naziv  
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA/PROMETA BIH  
4200862970008  
IDB/JIB  
Kontakt osoba  
Adresa  
Aida Alibegovic  
Trg BiH 1  
Poštanski broj  
Općina/Grad  
Telefon  
71000 Sarajevo (bhp)  
Sarajevo Centar (Sarajevo)  
(033) 707-624  
Faks  
(033) 707-697  
Elektronska pošta  
Internet adresa  
aida.alibegovic@mkt.gov.ba  
www.mkt.gov.ba  
I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost  
I 2.a. Vrsta  
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN  
I 2.b. Nivo  
Državni nivo  
I 2.c. Djelatnost  
Izvršna vlast  
I 3. Zajednička nabavka  
Ne  
1
/ 4  
I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?  
Ne  
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA  
II 1. Vrsta ugovora  
Robe, Kupovina  
II 2. Podjela na lotove  
Ne  
II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?  
Ne  
II 4. Opis  
II 4.a. Naziv predmeta ugovora  
Nabavka putničkog motornog vozila  
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora  
Nabavka putničkog motornog vozila  
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Motorna vozila  
Kod  
Opis  
Glavni predmet  
34100000-8  
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci  
II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?  
Ne  
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora  
1
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
U sjedistu ugovornog organa  
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Od datuma obostranog potpisivanja ugovora do isporuke vozila  
ODJELJAK III: POSTUPAK  
2
/ 4  
III 1. Vrsta postupka  
Otvoreni postupak  
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora  
Najniža cijena  
III 4. Da li je korištena e-aukcija?  
Ne  
III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?  
Ne  
IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA  
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača  
Jedan ponuđač  
R.Br.  
1
Naziv  
IDB/JIB  
Općina/Grad  
Država  
Porsche BH d.o.o. Sarajevo  
4201887660000 Sarajevo Novi Grad  
Bosna i Hercegovina  
IV 2. Informacije o dodjeli ugovora  
IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM  
9224,23  
IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma  
.5.2017.  
6
4
IV 2.d. Broj primljenih ponuda  
1
IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda  
1
IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM  
6
9224,23  
IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM  
9224,23  
6
3
/ 4  
IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana  
Ne  
IV 4. Informacije o podugovaranjima  
IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?  
Ne  
ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE  
V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?  
Ne  
V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?  
Ne  
4
/ 4